استفاده از پمپ کوئل برای دیگ آب گرم

استفاده از پمپ مجزا برای انتقال آب داغ دیگ آب گرم -آبداغ به اولین منبع آب گرم مصرفی بهداشتی(اعم از کوئل یا منبع دو جداره) راهکاری بسیار مناسب در موتورخانه میباشد که برای موتورخانه های بزرگ و کوچک پیشنهاد میشود .
در این حالت باید دقت داشت که لوله های رفت و برگشت منبع آب گرم که به دیگ آبگرم متصل میشود باید بعد از پمپ ساختمان وصل شود ( در واقع پمپ کوئل مستقیما آب را داخل دیگ بچرخاند)

در سیستمهایی که یک پمپ گرمایش ساختمان و آب گرم بهداشتی را تغذیه میکند اشکالهای زیر بروز مینماید :
1- در زمستان که پمپ زیاد کار میکند و دمای دیگ آب گرم زیاد است دمای آب گرم مصرفی شدیدا افزایش پیدا مینماید و مشکلات زیر را ایجاد مینماید:
- بر هم زدن آسایش ساکنین
- خوردگی خیلی زیاد منبع و لوله ها
- پرت حرارتی بیشتر (مصرف گاز بیشتر بخاطر پرت حرارتی)
2- در زمستان دبی آبی که داخل دیگ آب گرم میچرخد بین منبع آب گرم بهداشتی و رادیاتورها تقسیم میشود و چون دبی آب رادیاتورها کاهش پیدا میکند باید دمای دیگ آبگرم بیشتر تنظیم شود و نتیجتا مصرف گاز و استهلاک بیشتر میشود .

بنابراین استفاده از پمپ مجزا (پمپ کوئل) برای تغذیه اولیه منبع آب گرم ضمن کنترل دمای آب گرم بهداشتی روی نقطه مطلوب (آسایش ، اپتیموم) و کاهش مصرف سوخت از استهلاک سیستم هم کم مینماید..
این کار را سیستم هوشمند بسیار عالی انجام میدهد به اینصورت که پمپ وقتی روشن میشود که دمای آب بهداشتی از ست پوینت آب گرم مصرفی افت نماید و با توجه به اینکه سیستم گرمایش هوشمند دمای آب گرم بهداشتی را مستقیما کنترل مینماید میتوان مطمئن بود دمای آب گرم مصرفی هیچگاه افت نمی نماید.
این نکته قابل ذکر است که در برجهایی که دارای چند دسته (زون) منبع آب گرم مصرفی هستند بهترین روش قرار دادن حداقل یک پمپ کوئل برای هر زون میباشد و سیستم هوشمند تمام زونها را بصورت مجزا بر اساس ست پوینت تعریفی کنترل مینماید (دیگ بخار).