در مورد جنس لیوان کاغذی

ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي از نوعي کاغذ مخصوص به کار مي رود و توليد مي شود ، اين نوع کاغذها که در تماس مستقيم با مواد غذايي مي باشند از يک جهت تشکيل شده از کاغذ پايه يا گرماژ متفاوت و در طرف ديگر پوشش پلي اتيلن مي باشند .
استفاده از پوشش پلي اتيلن در اين نوع کاغذها باعث مي شود تا :

?. اينگونه از کاغذها در محيط زيست زودتر قابل بازيافت مي باشند و به محيط زيست صدمه وارد نمي کند.
?. در تماس با مواد غذايي کمترين تاثير شيميايي بر روي آنها داشته باشند و کاملا بهداشتي باشند.
?. باعث جلوگيري از انتقال رطوبت مايعات به سطح بيروني ليوان کاغذي مي شوند.
گرماژ اين ليوان ها در مصرف کاغذهاي توليدي متفاوت مي باشند که به مقدار وزن پلي اتيلن و کاغذ پايه بستگي دارد. 

منبع: صباکاپ