چرا ظروف کاغذی

بي شک کره زمين يکي از مهم ترين موهبت هاي الهي به موجودات ساکن آن است. اما انسان ها با بي توجهي و بي مهري قدم در راه نابودي آن گذارده اند. روزانه ميليون ها تن مواد غير قابل بازيافت مانند ظروف پلاستيکي و شيشه اي به انبوه زباله هاي انباشته شده در جاي جاي کره خاکي افزوده شده و تخريب آن را تسريع مي کند.
در اين ميان استفاده از ظروف کاغذي سال هاست در جهان رواج دارد و نه تنها به طبيعت آسيب نمي زند بلکه با بازيافت صحيح اين ليوان کاغذي نيز مي توان از کاغذ آن بارها به اشکال مختلف استفاده کرد و دست آخر نيز به طبيعت باز مي گردد.
از اين روست که بهکام افتخار دارد ظروفي توليد و عرضه کند که نه تنها مخرب کره زمين نيست بلکه دوستدار محيط زيست نيز مي باشد. 

منبع: صبا کاپ