دانستنی های محیط زیست

به نام خداوند هستی بخش

محیط زیست,محیطی برای زیستن,زندگی کردن, هرمحیطی که در آن زندگی جریان داشته باشد را می توان محیط زیست نامید.

محیط زیست را می توان مجموعه ای از موجودات زنده  وعوامل محیطی خارجی در نظر گرفت که با هم ارتباط دارند ,نسبت به یکدیگر واکنش دارند,روی یکدیگر تاثیر می گذارند ود کنار هم معنی پیدا می کنند.

محیط زیست را همچنین می توانیم مجموعهای ازعوامل طبیعی این جهان ,یعنی آب,هوا,خاک,گیاهان,درخت ها,دریاها,خشکی ها,بیابان ها,کویرها ,حیوانات وانسان ها و هر آنچه که جان دارد,تاثیر می گذارد و اثیر می پذیرد نام برد.

برای دانستن بیشتر در مورد محیط زیست,عوامل آن,ویژگی های آن همراه ما باشید .