اثرات زيان بخش ناخالصي هاي آب در صنعت

1- توليد رسوب در دستگاه هاي حرارتي و ديگ بخار.
2- توليد بخار با کيفيت پايين.
3- خوردگي بويلرها و ديکر سيستم هاي حرارتي و لوله ها.
4- اتلاف مواد شيميايي مانند صابون.
5- باقي گذاردن لکه روي محصولات غذايي و نساجي. ناخالصي هاي آب: تقريبا هر ماده اي در آب محلول است و اين حلاليت به دما، فشار، PH ، پتانسيل شيميايي و به غلظت نسبي ديگر مواد در آب بستگي دارد. در طبيعت اين عوامل چنان به هم مربوط هستندکه کمتر مي توان حلاليت ماده اي را در آب به طور دقيق پيش بيني کرد. در واقع آب يکي از مشهورترين حلال هاست. مخصوصا مواد قطبي( مثل نمک ها ) به مقدار زيادي در آب حل مي شوند. از اين رو آب به طور خالص در طبيعت وجود ندارد. آب هميشه در حال انحلال ، انتقال و يا رسوب گذاري است. بخار آب موجود در هوا، در اثر ميعان به صورت باران در مي آيد که در موقع باريدن مقداري گردو خاک، اکسيژن، دي اکسيد کربن و ديگر گازها را در خود حل مي کند. در روي سطح زمين، آب مقداري از مواد معدني را در خود حل کرده و همراه مواد ديگر به نقاط مختلف منتقل مي کند. آب در هنگام نفوذ در لايه هاي مختلف زمين، قسمتي از مواد معلق و ميکروبها را در در لايه هاي مختلف زمين از دست مي دهد.

● ناخالصي هاي آب را مي توان به چهار دسته تقسيم کرد:
1- مواد معلق
2- گازها
3- نمکهاي محلول
4- ميکروب ها خصوصا اشريشيا کليفرم (کليفرم روده اي) ( E.coli coliform )