استفاده از انرژي هاي ديگر در گرمايش(آبگرم)

تاثير روز افزون خواسته هاي مشتري (مانند تامين هواي مطبوع ، راهبري آسان سيستم ، راه اندازي سريع ، وجود آب گرم مصرفي زياد ،سيستمهاي قابل تنظيم ، يا سرويس كامل ) نيز بسيار تعيين كننده است .

الزامات قانوني وضع شده براي مصرف سوخت و صرفه جويي در مصرف آن ، سرلوحه عرضه فناوري سيستم هاي گرمايش است .
با توجه به لزوم كاهش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش مواد آلاينده ، سيستم هاي گرمايش با سرعت بيشتري با انرژي هاي جديد منطبق مي شوند .
افزون بر سيستم هاي انرژي فسيلي ، استفاده از انرژهاي نو روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند ، زيرا از يك طرف آگاهي عمومي از لزوم پاكيزگي هوا بالا مي رود و از طرف ديگر بخش صنعت جايگزين هاي كاربردي وبا قيمت مناسب ، كه با استفاده از انرژيهاي نو كار مي كنند ، را به بازار عرضه مي كند .
هزينه سيستم و مقدار انرژي مصرفي اصلي نقش بسزايي در انتخاب نوع انرژي مصرفي سيستم گرمايش دارد .

همه اين تلاش ها و گرايشها براي تحقق دو هدف محوري زير است :
_ كاهش هزينه و
_كاهش ميزان CO 2 

دیگ بخار