انتخاب پرنده فنچ

انتخاب صحیح فنچ ، FINCH ، پرنده کوچک خانگی اگر شما مبتدی هستید و تا کنون فنچ نداشته اید باید به برخی نکات در انتخاب وخرید اولیه توجه کنید بطور مثال قبل از انکه فنچ یا هر پر نده زینتی دیگری راخریداری کنید و بعدا به دنبال اطلاعات لازم در مورد جایگاه و تغذیه و مراقبت های بهداشتی ان باشید ابتدا کتاب مر بو طه به پرندگان مورد نظر تان را تهیه و خوب مطالعه کنید مسلمآبا مطا لعه کتاب مورد نظر خواهید اموخت که چگونه نسبت به خرید آن پرنده اقدام کنید از بین انبوه پرندگان موجود در یک پرنده فروشی کدام را انتخاب کنید وپس از آوردن به خانه چگونه یک پرنده خریداری شده را در قفس یا پرنده خانه اسکان دهید وچه خوراک هایی به آنها بدهیدو چگونه از آنها مراقبت کنید