انواع روش های تصفیه آب

روش های متداولی برای حذف نیترات یا نیتریت می باشد. به دلیل پایدار بودن یون نیترات، عدم تمایل یون نیترات و حلالیت بالای آن نمی توان از روش های معمول چون انعقاد، فیلتراسیون و اکسیداسیون یون نیترات را حذف کرد.
رقیق سازی: در این روش تصفیه آب, آبی که بیش از حد مجاز یون نیترات دارد با آبی که میزان کمتری یون نیترات دارد مخلوط کرده . تا آب آشامیدنی به حد معمول نیترات برسد.
تبادل یون: یکی از بهترین روش ها ی تصفیه آب می باشد.در این مبادله از دو یون استفاده می شود. یون زئولیت که که به صورت طبیعی می باشد یون رزین ساختگی می باشد این یون به دو صورت کاتیونی و آنیونی می باشد.برای حذف نیترات از رزین های آنیونی استفاده می شود.
اسمز معکوس: در این روش آب با فشار از غشاء نیمه تراوا عبور کرده. این غشاء نمی گذارد که مولکول های درشتی که در آب می باشد، عبور کنند. به این ترتیب ناخالصی ها از آن جدا می شود. راندمان حذف جامدات محلول در این سیستم بیش از 99% می باشد.
بیولوژیکی: بهترین روش است که از باکتری شیمیواتوتروف هوازی استفاده می شود. نیتروژن آلی را به یون نیترات تبدیل می کند سپس باکتری شیمیو هتروتروف غیر هوازی طی فرآیندی نیترات را تبدیل به گاز ازت می کند و این گونه از محلول خارج می گردد. این روش به طور گسترده در کشورهای اروپایی استفاده می شود.
تقطیر: در این روش آب را جوشانده بخار آن ر ا جمع آوری و سپس سرد می کنند که به آن روش میعان می گویند. به این ترتیب محلول آب، به خصوص یون نیترات از آب جدا می گردد.این روش بهترین روش برای جداسازی 100% یون نیترات می باشد. البته این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.
الکترودیالیز: در این روش به کمک الکتریسیته یون های محلول در آب توسط غشاء نیمه تراوا که کاتیون و آنیون به طور پیوسته کنار هم می باشند . از آب جدا می شود. در این مرحله آب باید مراحل پیش تصفیه آب را گذرانده باشد. چون سیستم به غلظت های بیش از 2500 میلی گرم در لیتر حساس می باشد.
احیای شیمیایی : در این روش از یون های احیاء کننده استفاده می شود . مانند یون های احیاء کننده آهن دو ظرفیتی . که به این ترتیب نیترات احیاء می شود و به گاز نیتروژن تبدیل شده از محلول آب جدا می شود.
براساس نتایج تحقیقاتی که انجام شده است کیفیفیت آب در روش بیولوژیکی بهتر از روش تصفیه آب, اسمز معکوس، الکترودیالیز و تبادل یون می باشد. که تمامی دستگاه های تصفیه آب تهران آب این خصوصیات را دارند