بهره‌برداري ‌از ‌پليمرهاي ‌گياهي

الف) ‌نقطه‌نظر ‌محيط ‌زيستي: ‌اين ‌مواد ‌بايد ‌به ‌سرعت ‌در ‌محيط ‌مورد ‌تجزيه ‌قرار ‌گيرند، ‌بافت ‌خاك ‌را ‌بر ‌هم ‌نزنند ‌و ‌به ‌راحتي ‌با ‌برنامه‌هاي ‌مديريت ‌زباله ‌و ‌بازيافت ‌مواد ‌از ‌محيط ‌خارج ‌شوند.
ب) ‌نقطه‌نظر ‌صنعتي: ‌اين ‌مواد ‌بايد ‌خصوصيات ‌مورد ‌انتظار ‌صنعت ‌(از ‌جمله ‌دوام ‌و ‌كارايي) ‌را ‌داشته ‌باشند ‌و ‌از ‌همه ‌مهم‌تر، ‌پس ‌از ‌برابري ‌يا ‌بهبود ‌كيفيت ‌نسبت ‌به ‌مواد ‌معمول، ‌قيمت ‌تمام ‌شده ‌مناسبي ‌داشته ‌باشند. بنابراين ‌توليد ‌پليمرهاي ‌تجديد ‌شونده ‌با ‌بهره‌برداري ‌از ‌كشاورزي، ‌يكي ‌از ‌روش‌هاي ‌توليد ‌صنعتي ‌پايدار ‌براي ‌منظور ‌دو ‌روش ‌اصلي ‌به ‌شمار ‌مي‌رود. لیوان کاغذی
ويژگي ‌بارز ‌پليمر ‌گياهي ‌اين ‌است ‌كه ‌در ‌محيط‌هاي ‌مختلف ‌در ‌مدت ‌زمان ‌كوتاهي ‌تجزيه ‌مي‌شود. ‌به ‌همين ‌سبب ‌دولت ‌طي ‌بخشنامه‌اي ‌به ‌تازگي ‌دستگاه‌هاي ‌دولتي ‌را ‌به ‌استفاده ‌از ‌ظروف ‌يك‌بار ‌مصرف ‌گياهي ‌پوسيدني ‌ملزم ‌ساخته ‌و ‌اين ‌موضوع ‌بازار ‌مصرف ‌گسترده‌اي ‌را ‌براي ‌توليد‌كنندگان ‌اين ‌محصول ‌بوجود ‌آورده، ‌به ‌نوعي ‌كه ‌در ‌حال ‌حاضر ‌بازار ‌مصرف ‌اين ‌محصول ‌با ‌نوعي ‌كمبود ‌عرضه ‌مواجه ‌است.
منبع: صباکاپ