خسارت های شهری

مفهوم خسارت های شهری ، در قرن نوزدهم در انگلستان مطرح شد که در آن اطلاعات بیماری هایی که آمار مرگ و میر شهری مرتبط با آن به طور قابل توجهی بالاتر از روستاها بود، تحلیل می شد . سلامت عمومی مانند عرضه آب آشامیدنی تمیز و بهداشتی، مشارکت در کاهش بیماری های شهری پس از 1890 سنجیده شد.شواهد جمع آوری شده از جهان سوم ، امروزه، نشان میدهد که میزان کاهش بیماری های عفونی در شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای کوچک و روستا هسته تر شده است. در بسیای از شهرهای جنوبی صحرای آفریقا، نرخ مرگ و میر نوزادان نستب به دهه های خیر افزایش یافته است. به علاوه، رکود اقتصادی پایدار ، رشد شهرها، روال فیزیکی محیز زیست و اپیدمی اچ.آی. وی/ ایدز خسارت های شهری در منطقه جنوبی صحرای آفریقا را شکل می دهند.
به طور کلی ، شرایط زندگی پر ازدحام در شهرهای کم درآمد،سبب گسترش بیماری های واگیردار است . تعامل عوامل متعدد خطرزا در محیط شهری در مورد عفونتهای حاد تنفسی نشان داده شده است که بیشتر بومی است تا فراگیر، و بر گروه های جوان تأثیر می گذارد و در شهر ها بیشتر از مناطق روستایی دیده می شود. تکرار روابط بین فردی، تراکم آلودگی و چرخه افراد عفونی و حساس، ارگانیسم انتقال بیماری را شکل می دهد. گروه های فقیر شهری بیشتر در معرض خطر هستند. علاوه بر این، هجوم ثابت مهاجرینی که احتمال حساس بودن آنها به عفونت ها وجود دارد و ممکن است ناقل ویروسهای جدید عفونی باشند، انتقال میکرو ارگانیستم های گلو و بینی را شکل میدهد. شهرهای فقیر از دو برابر در خطر خسارت های اپیدمیولوژیک قدیم و جدید رنج می برند.
اثرات زیست محیطی شهر
شهرها  به دلیل تقاضای منابع تجدید شدنی مانند آب ، سوخت های فسیلی، زمین و مصالح ساختمانی بر روی مناطق داخلی و در برخی موارد، اکوسیستم ها ، ضربه های زیست محیطی تحمیل می کنند. همچنین شهرها تولید کنندگان اصلی زباله ها هستند و به اندازه ای زباله تولید می کنند که بر تمام مناطق اطرافشان تأثیر میگذارند.
هرچه جمعیت شهر بیشتر باشد، تأثیرات زیست محیطی شهری آن بزرگتر است . این تأثیرات می توانند به عنوان زمین و منابع سرمایه های طبیعی تعریف شوند که پایه های جمعیت شهری و چهارچوب تولیدات آن را شکل می دهند. درگذشته اندازه و اقتصاد هر شهری محدود بود به اندازه و کیفیت منابع سرمایه ای مناطق اطراف ، و تأثیرات زیست محیطی آن به صورت محلی باقی می ماند. امروزه مصرف کنندگان شهری و صنایع  مبتنی بر ثروت ملی این ظرفیت را دارند که منابع را از نقاط دور به منطقه خود بیاورند و ظرفیت فزاینده ای برای انتقال سرمایه های روستایی به دیگر کشورها ، بدون توجه به تأثیرات زیست محیطی آن، به خود اختصاص داده اند.
در جهان سوم ، اثر شهری عموما کمتر دور ازدسترس است ، اما این وجود تأثیرات اساسی بر اکسوسیستم مناطق شهری دارد. در میان چالش های اصلی شهرهای جهان سومی ، نیاز به مشخص نمودن طیف مسائل محیط زیستی دیده می شود که برنامه قهوه ای نام گرفته است.  این دستور کار به منظور مبارزه با اثرات پاتوژن هایی که عامل اصلی بیماری و مرگ و میر در جهان سوم هستند،  بر توجه تحلیل گران شهری و تصمیم گیرندگان درمورد نیازهای اولیه تهیه آب آشامیدنی و صنعتی سالم  و کافی و جمع آوری و دفع زباله های جامد و مایع تمرکز دارد.
در شهر ها در مقایسه با روستاها، حمایت از جوامع محلی و خانواده ها کمتر دیده می شود. خانواده های تک والد ، اغلب مادر سالار رایج اند و با نیاز زنان به اشتغال، کودکان معمولا مورد بی توجهی قرار میگیرند. علاوه بر این ، همان طور که می بینیم ، کودکان باید با کار تحت شرایط ناعادلانه ،  در درآمد خانواده نقش داشته باشند، و در معرض خطرات و سوء استفاده قرار دارند. شکست برخی از مهاجران در انطباق با زندگی شهری می تواند منجر به مشکلات اعتیاد الکلی و افسردگی شود.