در مورد جنس لیوان کاغذی

لیوان های یکبار مصرف کاغذی از نوعی کاغذ مخصوص به کار می رود و تولید می شود ، این نوع کاغذها که در تماس مستقیم با مواد غذایی می باشند از یک جهت تشکیل شده از کاغذ پایه یا گرماژ متفاوت و در طرف دیگر پوشش پلی اتیلن می باشند .
استفاده از پوشش پلی اتیلن در این نوع کاغذها باعث می شود تا :

۱. اینگونه از کاغذها در محیط زیست زودتر قابل بازیافت می باشند و به محیط زیست صدمه وارد نمی کند.
۲. در تماس با مواد غذایی کمترین تاثیر شیمیایی بر روی آنها داشته باشند و کاملا بهداشتی باشند.
۳. باعث جلوگیری از انتقال رطوبت مایعات به سطح بیرونی لیوان کاغذی می شوند.
گرماژ این لیوان ها در مصرف کاغذهای تولیدی متفاوت می باشند که به مقدار وزن پلی اتیلن و کاغذ پایه بستگی دارد. 

منبع: صباکاپ