دلایل عمده تصفیه آب دیگ بخار

به سه دلیل عمده آب بویلر (دیگ بخار) مورد تصفیه قرار می گیرد ، این دلایل عبارتند از :
1) جلوگیری از تشکیل ،رسوب
2) به حداقل رساندن خوردگی در سیست مهای بویلر و بخار
3) حفظ کیفیت بخار
اصولا فرآیندهای تصفیه آب بویلر شامل دو دسته تصفیه خارجی و داخلی می باشد در تصفیه خارجی کارهایی چون حذف ذرات سوسپانسیونی ،حذف گازهای حل نشده ای مانند اکسیژن و سختی گیری از آب صورت می گیرد . در انتهای بخش تصفیه خارجی باید مقادیر سختی ،قلیائیت ،مقدار سولفات ها ، سیلیکات و ذرات سوسپاسیونی موجود در آب در کمترین مقدار خود باشند . مقدار مجاز این ترکیبات توسط انجمن سازندگان بویلر در آمریکا یا ABMA تعیین و ارائه شده است ، همانگونه که مشاهده می نمایید ، مقدار این پارامترها در فشار های مختلف فرق می کند . در کل هرچه فشار و دمای عملیاتی بویلر بالاتر باشد ،باید در تصفیه آب ورودی به بویلر سختگیرانه تر عمل نمود ، چراکه ناخالصی های موجود اثرات شدیدتری بر بویلر می گذارند . به عنوان مثال ، مقدار مجاز سیلیکات در فشار200 Psi در حدود 125 Ppm و در فشار 800 Psi در حدود 20 Ppm می باشد . یعنی با افزایش فشار مقدار مجاز سیلیکات درآب بویلر کاهش یافته است . تصفیه داخلی آب بویلر به علل مختلف و با تزریق مواد شیمیایی به آب بویلر صورت می گیرد . مهمترین دلایل تزریق مواد شیمیایی در این بخش شامل موارد زیر می اشد :

1) تنظیم pH وحفظ میزان قلیائیت برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی
2) سختی گیری از آب ورودی
3) جلوگیری از تشکیل لجن یا boiler sludge conditioning
4) حفاظت از بخش های در معرض آب گرم
5) هواگیری و جلوگیری از خورندگی اکسیژن
6) جلوگیری از شکنندگی قلیائی
7) جلوگیری از تشکیل فوم
8) تشکیل فیلم محافظ برای جلوگیری از خورندگی
9) جلوگیری از خوردگی بوسیله بخارات کندانس شده به طور کلی برای هر یک از موارد فوق ،مواد مختلفی مورد استفاده قرارمی گیرند . به عنوان مثال برای تنظیم pH موادی چون کربنات سدیم و یا سدیم هیدروکسید مورد استفاده قرار می گیرد . البته در هر واحدی بنا به شرایط فرآیندی و طراحی ، مواد مناسبی برای تصفیه داخلی مورد استفاده قرار می گیرد . معیاری که بواسطه آن مقدار بلودان مورد نیاز تعیین می گردد ،TDS می باشد . TDSمخفف کلمات Total dissolved solids می باشد و معرف مقدار مواد جامد حل نشده در آب می باشد . این مواد حل نشده شامل ذرات نمک ها ،مواد معدنی ،فلزات ، آنیون ها ، کاتیون ها و بطور کلی هر چیزی به غیر از مولکولهای آب می باشند . وقتی TDS آب بیش از مقدار مجاز باشد ،محاسبه می گردد که چه حجمی از آب بویلر باید تخلیه گردد تا پس از ورودآب تازه به بویلر به مطلوب دست یابیم . بخشی از بلودان ازمخزن لجن صورت می گیرد تا ذراتی که در آنحا وجود دارد را از بویلر خارج سازد . ممکن است سیستم بلودان مخزن لجن بصورت پیوسته یا نا پیوسته باشد .