رنگ زدایی از آب آشامیدنی

رنگ موجود در آب آشامیدنی نه تنها به خاطر ظاهر آن باید از آب زدوده شود، بلکه چون این رنگ ها می توانند منشأ تولید تری هالو متان 1 نیز باشند، خطرناک محسوب می شوند. این ماده هنگام ترکیب با کلر موجب تشکیل کلروفرم و دیگر ترکیبات هالوژنة مضر و سرطان زا می شود . رنگ موجود در آب طبیعی معمولاً ناشی از وجو د اسیدهای معدنی با جرم مولکولی 800 تا 50000 گرم بر مول است . اسیدهای مذکور در اثر تجزیة مواد آلیِ موجود در آب حاصل می شوند. اغلب روش های متداول برای تصفیة آب قادر به جداسازی مواد فوق نیستند، لیکن با استفاده از غشاهای نانو می توان تا 99 درصد این گونه مواد را به سهولت از آب جدا کرد .

در آینده ایران جزء کشورهایی خواهد بود که بحران مصرف بالا و کم آبی را به دلیل افزایش جمعیت شهر نشین وخشکسالى سالهاى گذشته حدود 200 هکتار از باغها، بیش از 10 هزار هکتار از محصول چاى و 2 هزار هکتار از باغهاى موز سیستان و بلوچستان و باغهاى کوهپایه آسیب جدى دید. استخراج بى رویه از آبهاى زیرزمینى و سفرههاى آبدار زیرزمین در شرایط کنونى یک موقعیت بحرانى دارد. درحال حاضر از 612 دشت کشور، 150 دشت جزو مناطق ممنوعه و بحرانى است.
با قبول این وضعیت، بخش بزرگى از مزارع در محدوده کویر قرار مىگیرد و مشخص مىشود خشکسالى یک واقعیت طبیعى و اقلیمى در کشور است. جمعیت کشور ما حدود یک درصد جمعیت جهان است ولى سهم ما از کل منابع آب شیرین در دنیا 36 صدم درصد است. کشورهاى دیگر دنیا از 45 درصد منابع آب مطلوب خود استفاده مى کنند. در کشور ما 66 درصد آب مصرف مىشود. بیش از 50 درصد ذخایر آب شیرین کشور، وابسته به منابع آبهاى زیرزمینى است که درحقیقت ما باید این منابع زیرزمینى را براى سالهاى خشکسالى نگهدارى می کردیم.
کارشناسان یکى از دلایل این بحران را ایجاد شهرکها و گسترش بى رویه و برنامه ریزى نشده شهرها مىدانند. از سویى ما در اقلیم خشک و کم آب قرار داریم. از سویى هم کره زمین درحال گرم شدن است و پدیده ال نینو 1 به گرم شدن هوا در این نقطه از جهان کمک کرده است. بنابراین با نگاهی به مشکلات تأمین آب در ایران و نیاز مبرم کشور به منابع جدید، می توان از فن آوریهای نوین در این راه بهره جست.
این مهم در سایه انجام نیاز سنجی و مطالعه دقیق اولیه تحقق می یابد. با توجه به اینکه در سالهای اخیر، ایران در حال اوجگیری در زمینه پژوهشهای نانو است، عقلانی به نظر می رسد که در سمت و سوی برنامه های کلان آب در کشور از فن آوری نانو به عنوان یک پشتیبان قوی استفاده گردد. آنچه از توانمندی های فناوری نانو ارائه شد به این معنی است که می توان از این روش ها برای حفظ محیط زیست در آینده ای نه چندان دور استفاده کرد و در کنار استفاده از منابع طبیعی با کمک فناوری های پیشرفته بتوان به تعاملی پایدار با طبیعت رسید.