سیستم احتراق

سیستم احتراق شامل سیستم انتقال سوخت و هوای مورد نیاز مشعل ها می باشد .

1) سیستم سوخت سانی
در مشعل های دوگانه سوز دو خط انتقال جداگانه برای انتقال سوخت مایع و گاز وجود دارد . سوخت مایع ویلر به وسیله پمپ از مخازن نگهداری تا مشعل های بویلر به وسیله پمپ از مخازن نگهداری تا مشعل های بویلر ارسا می گردد . در مسیر انتقال ،سوخت از صافی هایی به جهت آشغالزدایی عبور داده می شود . در صورتیکه سوخت مایع مورد نظر ویسکوزیته بالایی داشته باشد باید بوسیله سیستم گرمایش سوخ که عموما به شکل یک کویل بخار در مخزن است ،گرم شده تا راحت حرکت کند و اگر از چند سوخت مایع برای بویلر استفاده می گردد باید قبل از ورود سوخت ها به مشعل آنها را با هم مخلوط نمود . سوخت گازی از مخازن گاز وارد سیستم جدا کننده یا صافی ها شده و به وسیله خطوط انتقال به سمت دیگ بخار منتقل می گردند ،قبل از ورود این سوخت به مشعل های بولر از دو شیر ایمنی به نام safety shut off valve استفاده شده است که در مواقع اضطراری جریان سوخت به مشعل ها را قطع می کنند .

2) سیستم تامین هوای مورد نیاز احتراق
هوای مورد نیاز احتراق از طریق کانال ورودی هوا به سمت فنها کشیده می شود . در محل ورود هوا به این کانال از تورهایی استفاده شده است که از ورود اجسامی مانند آشغال و یا حتی پرندگان جلوگیری نماید . حرکت هوا با سرعت زیاد در این کانالها سبب تولید صدای زیادی می گردد،از اینرو در بعضی از این واحدها از یک صدا خفه کن یا silencer به جهت جلوگیری از انتشارصدای هوا استفاده می نمایند . در مناطق سرد و حتی در بعضی مناطق گرم به جهت افزودن بازده احتراق ،هوا رااز پیش گرم کننده عبور می دهند . البته ممکن است بخش های صدا خفه کن و پیش گرم کن در همه بویلر ها وجود نداشته باشد . پس از این مرحله هوا وارد damper valve که دریچه اصلی هوای ورودی به فن است ،می گردد . به وسیله این بخش مقدار هوا را تنظیم می کنند ،در بویلرهایی که فن دمنده دارند ،هوا در این مرحله وارد فن شده و این کانال اصلی هوا به شاخه هایی تقسیم شده که هر یک به یکی از مشعل ها می رود و اصطلاحا به آنها رجیستر می گویند ،آنها هوای لازم برای احتراق هر مشعل را منتقل می نمایند .در انتها هوا به مشعل مورد نظر می رسد .

سیستم عبور گازها های حاصل از احتراق
پس از احتراق سوخت در مشعل ،گازهای حاصل از احتراق درمحفظه احتراق تشکیل می گردند . در این قسمت که بخش تابشی بویلر را تشکیل می دهد ، گازهای گرم پس از برخورد با تعدادی از لوله های بالارونده ،از مسیری وارد بخش جابجاییمی گردند . در ابتدای ورودبه بخش جابجایی ،یعنی در گرمترین بخش جابجایی ،سوپرهیترها قرار دارند . گازهای حاصل از احتراق پس از سوپرهیترها به سمت لوله های پایین رونده رفته و در نهایت وارد کانال گاز یا gas duct می گردند . غالبا در مسیر جابجایی از بفل ها یا دیواره هایی استفاده شده است که تا حد امکان گازهای حاصل از احتراق با سطوح جذب حرارتی تماس بیشتری داشته باشند . گازهای حاصل از احتراق بعد از کانال گاز وارد بخش اکونومایزر و در نهایت دودکش می گردند .

اجزا :
تجهیزات مرتبط با آب و بخار :
مخزن هواگیری
فرآیند حذف اکسیژن نامحلول از آب بویلر در دی اریتور صورت می گیرد . دی اریتور متشکل از سه قسمت عمده می باشد که عبا رتند از :

1)یک مبدل حرارتی پوسته و لول های به نام vent condenser که آب ورودی به دی اریتور در این بخش بوسیلهبخار با فشار پایین یا LS گرم می گردد ،ممکن است که این بخش در همه دی اریتورها وجود نداشته باشد .

2)پس از آن آب وارد یک بخش دیگر به نام heart که در زیر vent condenser قرار دلرد ،می گردد . این بخش جایی است که عمده حرارت دهی آب در آن جا صورت می گیرد . روش های مختلف برای حرارت دهی آب در هیتر وجود دارد ،مثلا ممکن است آب را به شکل پودر درآورده و سپس با بخار تماس دهند ،ممکن است آب به کل لایه ای ازک از دیواره هایی پایین آمده و بخار بالارونده با آن تماس یابد و یا در نوع سینی دار آب از روی معمولا نوع سینی دار از سایر انواع متداول تر می باشد .

3) آب گرم و هوازدایی شده پس از خروج از هیتر در بخشی به نام storage tank که به صورت یک مخزن استوانه ای و افقی در زیر هیتر قرار دارد ، ذخیره می گردد . دی اریتورها معمولا در فشار اتمسفریک می باشند .