سیستم جریان آب و بخار

آب ورودي به واحد بويلر (ديگ بخار) ابتدا به دستگاهي به نام هوازدا يا دي اريتور وارد مي شود . چرا که گازهاي نامحلولي مانند اکسيژن و دي اکسيد کربن سبب ايجاد خورندگي در لوله هاي بويلر مي گردد ، از اين رو بايد اين گازها را از جريان آب بويلر حذف نمود .با توجه به اينکه حلاليت بسياري از گازهااز جمله اکسيژن در آب با باا رفتن دما کاهش مي يابد ، يکي از روش هاي حذف گازها اين گازهاي حل نشده از آب ، حرارت دادن آن است . در دي اريتور فرآينده حذف اين گازهاي حل نشده و خورنده يک فرآيند فيزيکي و بر اساس گرما دادن مي باشد . با اينکه روش هواگيري مقادير زيادي از گازهاي حل نشده از آب را جدا مي کند ولي بازهم مقدار کمي اکسيژن در آب باقي مي ماند که بايد با روش هاي شيميايي جدا گردد .
اين دو مراحله يعني حرارت دهي و تزريق مواد شيميايي براي جداسازي گازهاي نامحلول در آب ، در اين دستگاه صورت مي پذيرد .پس از دي اريتور ، آب هواگيريشده توسط پمپ هاي خوراک به سمت بويلر ارسال مي گردد . در اولين بخش آب وترد اکونمايزر مي گردد .
ممکن است در بعضي ازبويلرها بخشي به نام اکونومايزر وجود نداشته باشد که در اين صورت آب مستقيما به مخزن بخار وارد مي گردد . از نکات مهم در اکونومايزر اين است که اولا نبايد آب ورودي به بويلر در اکونومايزر به جوش آيد چرا که در اين صورت هيچ آبي وارد مخزن بخار و لوله هاي بويلر نمي گردد و اين بخش ها در برابر گرماي زياد آسيب مي بينند و ثانيا با جذب حرارت زياد از دودکش و در صورتي که دماي جريان گاز دودکش از نقطه شبنم گاز کمتر مي گردد ، مقداري از جريان گاز به شکل مايع درآمده و امکان توليد کاسيدي فراهم مي گردد که در نهايت سبب خوردگي و فرسودگي خواهد گرديد .بعد از اين مرحله آب به مخزن بخار يا steam drum وارد مي شود . در مخزن بخار ،آب ورودي به بويلر از طريق لوله هاي پايين رونده يا down comer ها به سمت مخزن لجن يا mud drum ها مي رود . از آنجا جريان آب وارد لوله هاي بالارونده يا riser ها مي گردد . اين لوله هاي بالارونده هستند که بخش هاي مختلف کوره شامل ديواره ها ، کف و سقف را مي سازند . مشعل ها نيز در محفظه احتراق قرار دارند . آب در لوله هاي بالارونده گرماي زيادي را دريافت نموده و بخشي از آن تبديل به بخار مي گردد . مخلوطي از آب و بخار مجددا وارد مخزن بخار شده و در آنجا دو فاز بخار و آب از طريق عبور از مراحل جداکننده آب و بخار از يکديگ جدا مي شوند . فاز بخار پس از عبور از مراحل مختلفي که براي جداسازي ذرات آب از بخار در درون مخزن بخار در نظر گرفته شده اند ، از آب جدا شده و از طريق خطي جداگانه و خروجي هاي بالاي مخزن بخار ، وارد يک خروجي بخار مي گردد . فاز مايع مجددا براي تبديل شدن به بخار ،مسير قبلي رااز لوله هاي پايين رونده ، مخزن لجن ، لوله هاي بالارونده و ورود مجدد به مخزن بخار طي مي کند . بخار خروجي از مخزن بخار بصورت بخار اشباع مي باشد . در صورتي که نياز به بخار سوپرهيت باشد ، بخار توليد شده را وارد بخش سوپرهيتر مي کنند . بخار اشباع در سوپرهيترها بوسيله گازهاي حاصل از احتراق ،گرم شده و به شکل سوپرهيت در مي آيند . سوپرهيترها سبب حذف ذرات رطوبت از بخار و افزايش دماي آن به دماهاي بالاتر از اشباع مي گردند . ممکن است سوپرهيترها يک يا دو مرحله اي باشند . در سوپرهيترهاي يک مرحله اي بعد از سوپرهيتر و در سوپرهيترهاي دو مرحله اي در بين مراحل قسمتي به نام دي هيتر يا ري هيتر وجود دارد . در اين مرحله دماي بخار سوپرهيت عموما بوسيله تزريق آب کنترل مي گردد . بخار خارج شده از سوپرهيترها در انتهاوارد هدري به نام هدر در جمع کننده يا collect header مي گردد . اين هدر محصول واحد بويلر که همان بخار با دما و شرايط مورد نظر است را به سمت مصرف کننده ها مي برد . مکانيزم جريان آب در لوله هاي پايين رونده و بالارونده به دو صورت مي باشد :
1) گردش طبيعي : اساس کار سيستم هاي با گردش طبيعي ، اختلاف دانسيته يا همان جرم حجمي در لوله هاي بالارونده و لوله هاي پايين رونده مي باشد که به واسطه اختلاف دماي آب در لوله ها بوجود مي آيد.آبي که به مخزن بخار وارد ميگردد نسبت به آبي که در آن جا قرار دارد ، سردتر است . از اين رو دانسيته بيشتري نسبت به آب گرم درون مخزن بخار دارد . لذا قبل از اينکه کاملا با آب گرم شده ،مخلوط گردد ،از طريق لوله هاي پايين رونده به سمت مخزن پاييني يا مخزن لجن حرکت مي نمايد و از آن جا وارد لوله هاي بالارونده شده و در معرض تابش شعله قرار مي گيرد .بخشي از اين آب در همين لوله هاي بالارونده به بخار تبديل مي گردد و مجددا وارد مخزن بخار مي شوذد . همانطور که در شکل مقابل مشاهده مي گردد ، در نقطه A برابر است با فشار مخزن بخار به اضافه فشاري که براثر نيروي وزن ستون آب وارد مي گردد :

PA =pAghA +p0
به طور مشابه و در نقطه B فشار بصورت زير محاسبه مي گردد :

PB = pBghB+ p0
همانطور که گفته شد ، دانسيته آب سرد در لوله هاي پايين رونده ،بيشتر از دانسيته مخلوط آب سرد در لوله هاي پايين رونده ، بيشتر از دانسيته مخلوط آب و بخار در لوله هاي بالارونده مي باشد ، از اينرو فشار در نقطه B بيشتراز فشار در نقطه A مي باشد . اين اختلاف فشار بين دو نقطه بصورت مقابل است :

PB –PA = gh(PB – PA)
آب از نقطه با فشار بالاتر يعني نقطه B به سمت نقطه A که فشار کمتري دارد ، حرکت مي کد به عبارت ديگر به واسطه اختلاف دانسيته ، گردش طبيعي شکل مي گيرد . در صورتي که فشار در بويلرهاي لوله آبي بالا مي رود ، اختلاف دانسيته بين بخار و آب کم مي گردد . همانطور که در رابطه مشاهده مي کنيد ، کم شدن اختلاف دانسيته سبب کاهش اختلاف فشار و در نهايت کاهش مقدار جريان گردش طبيعي مي گردد . در اين حالت با افزايش دادن ارتفاع لوله ها يا به عبارتي افزايش فاصله بين مخزن بخار و مخزن لجن ،مقدار اختلاف فشار را افزايش يافته و بدين ترتيب مقدار گردش طبيعي افزايش مي يابد .

2) گردش اجباري :مواقعي که از يک پمپ يا به عبارتي از يک نيروي خارجي ، براي ايجاد گردش آب در لوله هاي پيين رونده و بالارونده استفاده گردد ، گردش آب در بويلر را گردش اجباري يا مثبت مي گويند . از مزاياي اين نوع گردش مي توان به سرعت بيشردر توليد بخار ، ظرفيت بيشتر جهت کنترل نوسانات بار ، حرارت دادن به شکل يکنواخت تر در قسمت هاي مختلف و غيره اشاره نمود . از طرفي وجود يک پمپ براي ايجاد گردش سبب افزايش هزينه هاي عملياتي و نگهداري مي گردد . در اين عمل استفاده از گردش طبيعي متداولتر است .

3) سيستم حفظ کيفيت آب بويلر