شيرهاي‌ كنترل‌ سطح‌ آب‌

ماده‌ 65: الف‌ - مولد بخار بايد لااقل‌ مجهز به‌ سه‌ شير كنترل‌ سطح‌ آب‌ باشد و اين‌ شيرها در همان‌ ارتفاع‌ حد فاصل‌ قسمت‌ تحتاني‌ و فوقاني‌ شيشه‌ آب‌ نماها نصب‌ شده‌ باشند.

ب‌ - وقتي‌ كه‌ مولد بخار مجهز به‌ دو آب‌ نما با اتصالات‌ مستقل‌ بوده‌ و فاصله‌ افقي‌ آنها از يكديگر كمتر از هفتاد سانتيمتر نباشد در اين‌ صورت‌ نصب‌ شيرهاي‌ كنترل‌ سطح‌ آب‌ اختياري‌ خواهد بود.
ج‌ - شيرهاي‌ كنترل‌ سطح‌ آب‌ براي‌ مولدهايي‌ كه‌ مجهز به‌ سيستم‌ كنترل‌ خود كار سطح‌ آب‌ مي‌باشند و همچنين‌ مولدهاي‌ كوچك‌ و كمتر از 120 ليتر حجم‌ لزومي‌ ندارد ولي‌ اين‌ قبيل‌ مولدها بايد مجهز به‌ يك‌ شير آزمايشي‌ در پايين‌ ترين‌ سطح‌ مجاز آب‌ باشند به‌ طوريكه‌ هر وقت‌ باز كنند آب‌ از آن‌ جاري‌ شود.
د - مولدهاي‌ بخار نوع‌ لكوموتيو كه‌ بيشتر از 90 سانتيمتر قطر نداشته‌ باشد و همچنين‌ براي‌ مولدهاي‌ بخار ازنوع‌ اجاق‌ داخلي‌ و لوله‌ عبور دود افقي‌ كه‌ سطح‌ حرارتي‌ آنها از 5 متر‎مربع‌ متجاوز نباشد فقط‌ دو شير كنترل‌ سطح‌ آب‌ لازمست‌.

ماده‌ 66: شيرهاي‌ كنترل‌ سطح‌ آب‌ كه‌ بالاتر از سطح‌ زمين‌ و يا محل‌ كار و دورتر از دسترس‌ واقع‌ شده‌ اند بايد مجهز به‌ وسايل‌ زير باشند:
الف‌ - دسته‌ يا زنجيري‌ كه‌ بطور دائم‌ به‌ آنها متصل‌ بوده‌ و بتوان‌ شيرها را از پايين‌ باز و بسته‌ نمود.
ب- وسايل‎متناسب‌ براي‌ حفاظت‎كاركرد درمقابل‌ ريزش‎آب‌ يا بخار در حين‌ بازكردن‌ آنها.
دیگ بخار