لاک پشت

لاک پشت ها (Turtles)

لاک پشت ها از قدیمی ترین موجودات ساکن بر روی کره زمین هستندگونه های متفاوت لا ک پشت ها دارای زیستگاههای متفاوتی شامل محیطهای گرم و خشک گرم و نمناک و آبی کوهستانی سرد و آهکی اطراف سواحل پست و دارای آب های شور و همچنین اقیانوسها هستند لاک پشت ها از رده خزندگان می باشند بزرگترین لاک پشت جهان 5/2 متر طول دارد و کوچکترین لاک پشت جهان طولی کتر از 5/7 سانتی متر داردلاک پشت ها دارای طول عمر زیادی هستند که بیشترین آن مربوط به لاک پشت جزایرگالاپاگوماداگاااسکار با بیش از 200 سال است

اندام شناسی

تمام لاک پشت ها دارای لاک هستند بعضی از آنها توانائی مخفی شدن در لاک خود رادارند و برخی این توانائی را ندارند لاک پشت ها بر روی سرشان گوش دارند امادارای گوشهای داخلی هستند آنها همچنین دارای تارهای عصبی مخصوص شنوایی و مرکز شنوایی در مغز هستند آنها با گوش داخلی خود نمی توانند اصوات موجود در هوا را به صورت رسا بشنوند اما می توانند ارتعاشات موجود در محیط رااحساس و تفسیر کنند البته شاید شنوایی برای لاک پشت ها زیاد مهم نباشد چرا که آنها دارای بینایی و بویایی بسیار خوبی هستند