ناشنیده های دلفین

دلفین ها از تولید صوت استفاده میکنند تا شکل جسمی را تشخیص دهند. یعنی اگر جسمی در داخل جعبه ای باشد با تولید صوت بشکل آن پی میبرند.

ـ دلفین ها قدرت دستگاه های سونوگرافی ما را هم دارند. یعنی میتوانند بفهمند داخل شکم همنوع خود چه وجود دارد. آنها ازین قدرت برای پی بردن بوجود ماهی در زیر ماسه ها استفاده میکنند. با ایجاد صوت ماهی ها را فلج کرده تا بهنگام بیرون آمدن از زیر ماسه ها فرار نکنند. بعلت اینکه دلفین ها در اعماق تاریک اقیانوسها زندگی میکنند برای پی بردن به شکار از صوت استفاده می نمایند.

ـ حجم مغز دلفین برابر با مغز انسان ست. بینایی آنها تقریبا" نزدیک به انسانست ولی قسمت شنوایی بسیار متفاوت می باشد.

ـ دلفین ها میتوانند فقط با یک نیمکره مغزشان بخوابند. یعنی یک نیمکره درخواب و نیمکره دیگر دارای هوشیاری کامل میباشد. آنها میتوانند تا ۵ روز همینگونه زندگی کنند :درحالیکه آگاهی کامل ار اطراف خود دارند بخوابند.

 

ناشنیده های نهنگ ها

ـ نهنگ ها در ابتدای خلقت چهار دست و پا بودند و روی خشکی زندگی می کردند و سپس به دریا راه پیدا کردند !دانشمندان این واقعیت را از روی فسیل های بدست آمده از رشته کوههای هیمالیا دریافتند .

ـ نهنگ ها نیز مانند دلفین ها به دلیل زندگی در اعماق تاریک آب برای پیدا کردن شکار از صوت استفاده می کنند .

ـ نهنگ می تواند تا عمق ۳ کیلومتری ! شیرجه برود و از مرکبات انجا تغذیه کند . این شیرجه ها کمک زیادی به دانشمندان نموده است زیرا آنها قادر به دیدن موجودات اعماق زیاد اب نیستند و بدین ترتیب می توانند از محتویات شکم نهنگ های مرده استفاده کنند .

ـ دیده شده که نهنگ های بالغ هشت پاهای غول پیکری را بلیعده اند که هر بازوی آنها به ۳ متر می رسیده است ! آنها با ایجاد صوت آنها را فلج کرده و بعد می بلعند .