همه چیز در مورد دیگ های بخار

ديگ بخار به مخزن تحت فشار بسته اي اطلاق مي شود که در داخل آن سيالي براي استفاده در خارج از آن گرما مي بيند. اين گرما توسط احتراق سوخت (جامد، مايع، گاز) يا توسط انرژي هسته اي يا برق توليد مي شود.

ديگ بخار پرفشار به ديگي اطلاق مي شود که بخار آب را در فشاري بالاتر از ??psig توليد نمايد. در پايين تر از فشار مذکور ديگ در گروه ديگ بخار کم فشار قرار مي گيرد. ديگ هاي کوچک پرفشار در گروه ديگ هاي کوچک قرار مي گيرند.

مطابق بخش يک آيين نامه ديگ و مخازن تحت فشار مربوط به انجمن آمريکايي مهندسين مکانيک يا به طور اختصار ASME ديگ پرفشار کوچک به ديگ پرفشاري اطلاق مي شود، که از محدوده هاي زير تجاوز ننمايد:
قظر داخلي پوسته ??in , حجم کلي بدون روکش و عايقکاري ?Ft3 , و فشار ???psig .

چنانچه ديگ از هريک از محدوه هاي مذکور تجاوز نمايد، به آن ديگ نيرو مي گويند. مقرارت مربوط به جوشکاري در اينگونه ديگ هاي کوچک به سختي ديگ هاي بزرگ نيست...
ديگ نيرو يک ديگ بخار آب يا بخار مي باشد که در بالاتر از فشار ??psig کارکرده و ابعادش از ابعاد ديگ کوچک تجاوز نمايد. اين تعريف شامل ديگ هاي آب گرم گرمايشي يا آب گرم مصرفي که در فشار بالاتر از ???psig و دماي ????F کار کند، اطلاق مي شود...

ديگ آب گرم گرمايشي عبارتست از ديگي که در آن هيچگونه بخار آبي توليد نمي شود، ليکن آبگرم آن به منظور گرمايش در يک مدار به گردش درآمده و مجددا به ديگ باز مي گردد. فشار آب در اينگونه ديگ ها را در نقطه خروجي آن نبايد از ???psig و دماي آن از ????F تجاوز نمايد. اينگونه ديگ ها را ديگ گرمايشي کم فشار مي نامند، که مطابق بخش ? آيين نامه ديگ هاي گرمايشي از آيين نامه ASME ساخته مي شوند. چنانچه فشار يا دما، از اين حدود ***** نمايد، ديگ بايد به مانند ديگ هاي پرفشار و طبق آيين نامه ASME طرح شود.
ديگ آبگرم مصرفي به ديگي گفته مي شود که بطور کامل پر از آب بوده، و براي استفاده خارجي، آبگرم توليد مي نمايد. (آبگرم ديگر به ديگ باز نمي گردد) فشار آن از ???psig و دماي آن از ????F تجاوز نمي کند. اين نوع ديگ ها را نيز در زمره ديگ کم فشار قرار مي دهند و آنها را مطابق بخش چهار (ديگ هاي گرمايشي) آيين نامه ASME مي سازند. چنانچه فشار يا دما از اين حد تجاوز نمايد اين ديگ ها بايد مطابق ديگ هاي پرفشار طراحي شوند.

ديگ استفاده کننده ضايعات حرارتي از ضايعات حرارتي که محصول فرعي پاره اي از فرآيند هاي صنعتي است، از قبيل گازهاي داغ ناشي از کوره بلند کارخانه ذوب آهن يا محصولات ناشي از احتراق خروجي از يک توربين گازي، يا محصولات فرعي يک فرآيند صنعتي، استفاده مي کند. ضايعات حرارتي از روي سطوح تبادل کننده گرما عبور نموده و آبگرم يا بخار آب توليد مي شود.

براي ساخت اين نوع ديگ ها، همان مقررات ساخت آيين نامه ASME استفاده شده براي ديگ هاي آتش شده بکار بده مي شوند. قطعات کمکي و ايمني مربوط به اين ديگ ها بطور معمول مطابق آيين قطعات در ديگ هاي ديگر مي باشند.
ديگ يکپارچه به ديگي اطلاق مي شود که بطور کامل در کارخانه ساخته و سوار شده باشد. اين ديگ داراي انواع لوله آبي و لوله دودي يا چدني بوده و دستگاه هاي احتراق، تجهيزات کنترل و ايمني را نيز به همراه خود دارد. ديگي که در کارخانه ساخته شده و سوار مي شود نسبت به ديگ مشابه اي که داراي همان ظرفيت بخاردهي بوده و در خارج از کارخانه و در محل بهره برداري، نصب و سوار مي شود، ارزانتر است. گرچه ديگ ساخته و سوار شده در کارخانه به طور معمول حاضر و آماده تحويل نمي باشد، ولي نسبت به ديگي که در محل بهره برداري ساخته و سوار مي شود داراي زمان ساخت و تحويل کمتري است. زمان نصب و راه اندازي آن نيز نسبتا کمتر است. در کل مي توان گفت که کار در کارگاه بطور معمول بهتر و قابل رسيدگي بوده و هزينه کمتري دارد.

ديگ فوق بحراني به ديگي اطلاق مي شود که در فشاري بالاتر از فشار بحراني يعني ??????psig و دماي اشباع ??????F کار کند. بخار آب و خود آب داراي فشار بحراني ??????psig مي باشند. در اين فشار، بخار آب، داراي جرم ويژه يکساني هستند و به معناي اين است که بخار، تا حد آب فشرده شده است. هنگامي که اين مخلوط در بالاتر از دماي اشباع ??????F دما ببيند، بخار خشک فوق داغ توليد شده که براي کار در فشارهاي بالا مناسب است. اين بخار خشک به ويژه براي به حرکت درآوردن مولدهاي توربيني مناسب است.
ديگ فوق بحراني به دو نوع يکسره و باز چرخشي تقسيم مي شوند. هر دو نوع در محدوده فوق بحراني يهني بالاتر از ??????psig و ?????F کار مي کنند. در اين محدوده خواص مايع و بخار اشباع يکسان است. هيچگونه تغييري در فاز مايع-بخار صورت نمي گيرد و از اينرو چيزي بنام سطح آب وجود نداشته و به استوانه بخار (steam drum) احتياجي نيست.

ديگ ها را همچنين مي توان طبق طبيعت مواد استفاده آنها گروه بندي کرد. گروه بندي رايج عبارت است از: ديگ ساکن، قابل حمل، لکوموتيوي (ساخت اين گونه ديگ ها امروزه متداول نيست) و دريايي که به صورت زير تعريف مي شوند:
ديگ ساکن به ديگي اطلاق مي شود که بطور هميشگي بر روي زمين نصب شده است.

ديگ قابل حمل به ديگي اصلاق مي شود که بر روي کاميون، کشتي کوچک رودخانه اي و يا هر نوع وسيله نقليه نصب مي شود.

ديگ لکوموتيوي ديگي است که بريا کشيدن وسيله نقليه بروي ريل راه آهن طرح مي شود.

ديگ دريايي به ديگي گفته مي شود که بطو معمول ارتفاع آن کم بوده و براي کشتي هاي مسافربري و باري اقيانوس پيما طرح مي شوند. سرعت بخار دهي اين نوع ديگ ها زياد است.