گوش ماهی

مطالعات جدید نشان می دهد دی اکسید کربنی که از اتمسفر توسط آب اقیانوسها جذب می شود باعث بزرگ شدن گوش ماهی ها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  گوش در ماهی ها اندامی درونی است که نقشی اساسی در ردیابی حرکات امواج آب و امواج ناشی از حرکت موجودات دیگر به عهده دارد. این توانایی در محافظت از ماهی ها بسیار حیاتی است.

اقیانوس شناسان در دانشگاه کالیفرنیا کشف این پدیده را شگف انگیز خواندند. ساختار گوش در ماهی ها با نام سنگ گوش شهرت یافته و از مواد معدنی تشکیل شده است. محققان از گذشته می دانستند که افزایش میزان دی اکسید کربن در اتمسفر و افزایش میزان جذب این گاز در اقیانوسها باعث اسیدی شدن آب دریاها و در نتیجه حل شدن صدفها خواهد شد. همچنین انتظار می رفت که این اسیدی شدن باعث کوچک تر شدن و یا حتی از بین رفتن ساختار گوش در ماهی شود. امری که مطالعات جدید آن را رد کرد.

به منظور آزمایش این پدیده دانشمندان گونه ای از ماهی ها را در محیط آزمایش در آب دریا کشت داده و ابعاد سنگ گوش را درماهی ها 7 تا 8 روزه اندازه گیری کردند.

در آزمایش اول میزان دی اکسید کربن موجود در آب دریا 6 برابر میزان کنونی آن به صورت طبیعی بود که در نتیجه سنگ گوش در ماهی های کوچک 15 تا 17 درصد بزرگتر از حد طبیعی رشد کرد. با کاهش میزان دی اکسید کربن موجود در آب به 3.5 برابر حد طبیعی، میزانی که تا سال 2100 در اتمسفر و در اقیانوسها انباشه خواهد شد، میزان رشد سنگ گوش در ماهی ها به 7 تا 9 درصد بیشتر از حد طبیعی رسید.

محققان با مشاهده نتایج آزمایشهای خود اعلام کردند افزایش میزان دی اکسید کربن در اتمسفر زمین تنها بر روی گرمای جهانی و اسیدی شدن منابع آبهای طبیعی تاثیر ندارد بلکه بر روی جنبه های مختلف بیولوژی و اکولوژی نیز تاثیرات متفاوتی خواهد داشت که کشف آنها نیازمند مطالعات گسترده خواهد بود.

بر اساس گزارش ساینس، هنوز چگونگی تاثیر دی اکسید کربن بر روی ساختار گوش ماهی ها کشف نشده و دانشمندان طی مطالعاتی جدید در تلاشند چگونگی وقوع این پدیده و امکان تاثیر آن را بر روی انواع ماهی ها را دریابند.